Vedtekter

"ingen på reservebenken"- bli med oss..

§1 Organisasjon

 

§2 Formål

 

§3 Medlemsskap

 

§4 Årsmøte

 

§5 Styret

 

§6 Medlemsmøter

 

§7 Komiteer

 

§8 Uenigheter/tvister

 

§9 Oppløsning

 

§10 Vedtektsendringer

 

§1 Organisasjon

 

Sande Juniorkorps er en direkte fortsettelse av tidligere Sande Guttemusikkorps og

 

Sande Guttemusikkorps venner, som ble stiftet 2/2 1953, og står tilsluttet NMF

 

gjennom Vestfold krets.

 

Organisering av musikkorpset

 

Aspiranter kan tas inn i korpset fra 1. august det året de fyller 8 år.

 

Etter en aspiranttid på 1 ½ år kan aspiranten starte i samspill med hovedkorpset. Dette kan i

 

spesielle tilfeller fravikes, men i samråd med dirigent.

 

Ved fylte 15 år kan korpsmedlemmet i tillegg begynne som aspirant i amatørkorps for voksne, men skal oppfylle medlemsforpliktelsene til SJK frem til det året de fyller 18 år.

 

§2 Formål

 

SJK skal legge vekt på musikalske ferdigheter og godt miljø til beste for sine medlemmer.

 

SJK skal;

 

- Ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i korpset gjennom opplæring, motiverende

 

aktiviteter og god organisasjon.

 

- Ivareta og utvikle organisasjonsarbeide i musikkorpset som sosial aktivitet for medlemmene.

 

- Fremme forståelse for musikkorpsets kulturelle, sosiale og oppdragene betydning.

 

- Ivareta musikkorpsets interesse i de lokale musikkliv og kulturliv.

 

 

 

§3 Medlemsskap

 

 

3.1 Opptak av medlemmer

 

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av musikkorpsets styre. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem av NMF.

 

3.2. Forutsetninger for medlemskap

 

a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpset og NMF’s og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

 

b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endringer av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi beskjed til korpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMF’s medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

 

c. Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent/leder varsles i god tid.

 

d. Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar.

 

e. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpset eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

 

3.3. Rapporteringsplikt og kontingent

 

 

a. Korpsår følger kalenderår i.h.t NMF’s vedtekter. 01.01-31.12

 

b. Kontigenten følger kulturskolens nivå så lenge SJK har samarbeid om undervisning med kulturskolen.

 

a. Musikkorpset skal betale kontingent til NMF innen 15. februar. Kontigenten regnes etter musikkorpsets medlemstall pr 1. november.

 

3.4 Utmeldinger

 

 

Utmelding må være skriftlig og attesteres av foreldre eller foresatte. Fratreden skal fortrinnsvis skje ved skoleårets slutt. Skyldig kontingent skal være innbetalt før utmeldingen kan godtas.

 

Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset.

 

3.5 Suspensjon og eksklusjon

 

a. Medlemmer som ikke retter seg mot gjeldende vedtekter, regler og vedtak eller er til skade for musikkorpsets aktivitet, kan styret iverksetter disiplinære tiltak overfor. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. I grove tilfeller kan årsmøte vedta eksklusjon.

 

b. Musikkorpsets suspensjon og eklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

 

§4 Årsmøtet

 

 

4.1. Status

 

Årsmøtet er Sande Juniorkops høyeste myndighet

 

4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet

 

a. : Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars.

 

b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 2/3 av musikkorpsets medlemmer krever det.

 

c. Innkallingen sendes ut minimum 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte

 

d. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

 

e. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom korpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid frem på årsmøtet.

 

 

 

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

 

 

a. På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, komitemedlemmer og gjester invitert av styret

 

b. Følgende har tale, forslags- og stemmerett;

 

- Medlemmer over 15 år og foresatte til yngre medlemmer

 

- Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og

 

regnskap.

 

c. Følgende har talerett;

 

- Representanter for NMF

 

-

 

- Årsmøtet kan gi talerett til hvem de måtte ønske

 

d. Gyldig vedtak krever absolutt flertall, mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

 

 

 

4.4 Årsmøtets dagsorden

 

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 

a. Konstituering

 

1. Åpning

 

2. Navneopprop

 

3. Godkjenning av innkalling

 

4. Godkjenning av dagsorden/saksliste

 

5. Valg av møteledelse

 

6. Valg av møtesekretær/referenter

 

7. Valg av protokollunderskrivere

 

b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap

 

c. Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer

 

d. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett

 

e. Valg:

 

1. Leder for ett år

 

2. Nestleder/Korpsleder for 2 år

 

3. Materialforvalter for 2 åe

 

4. Kasserer for 2 år

 

5. Sekretær for 2 år

 

6. Representant for foreldreforening for 2 år

 

7. Representant for de aktive for 2 år

 

8. 2 stk vararepresentanter for 1 år

 

9. 1 stk revisorer for 1 år

 

10. 2 stk til valgkomiteen for 1 år. Lederen velges særskilt

 

De som velges må ha sagt seg villig til å motta verv. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det.

 

§5 Styret

 

5.1 Sammensetning og konstituering

 

Styret består av leder og 6 stk styremedlemmer med gitte ansvarsområder. Styret fordeler ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styret og varamedlemmer.

 

5.2 Fullmakter

 

a.Styret skal lede korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.

 

b.Styret skal nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

 

c. Styret skal revidere og utforme nødvendige regler og instrukser for å presisere og regulere

 

korpsets ansvar og aktiviteter.

 

e. Styrets leder eller to av styrets medlemmer tegner korpst. Styret kan meddele prokura.

 

5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger

 

 

a. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig

 

b. Styret er beslutningdyktig når minst 5 medlemmer er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt et fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.

 

c. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og revisor. Korpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som de aktive blir direkte berørt av.

 

5.4 Årsavslutning

 

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsperiode. Regnskapet skal

 

revideres av revisor valgt av årsmøtet.

 

5.5 Personalansvar

 

Styret foretar engasjement, ansettelser, oppsigelser og avskjedigelser og har fullmakt til å inngå lønns og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

 

§6 Medlemsmøter

 

Medlemsmøter er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det

 

holdes medlemsmøte når styret eller korpsets medlemmer føler behov for det.

 

§7 Komiteer

 

 

7.1 Revisjon

 

Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsperiode og legge frem beretning for årsmøtet.

 

7.2 Valgkomiteen

 

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4

 

§8 Uenigheter/tvister

 

Uenigheter/tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som

 

ankeinstans.

 

§9 Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund

 

a. Vedtak om oppløsning av korpset må foretas å på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall.

 

b. I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret rentebærende konto. Korpsets styre tar seg av korpsets effekter og instrumenter til oppbevaring. Instrumenter, effekter og kontantbeholdning kan kun brukes ved start av nytt jente og guttekorps i Sande.

 

c. Vedtak om utmelding av NMF må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF via kretsen senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMF’s ytelser, tilbud og verdier.

 

 

 

§10 Vedtektsendringer

 

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall på årsmøtet.

 

Ikrafttredelse

 

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 4. mars 1998.

 

Endringer i vedtekter §…. Og … ble endret etter ekstraordinært årsmøte 25.04.2007.