Vedtekter

VEDTEKTER SANDE JUNIORKORPS

§1 Organisasjon
§2 Formål
§3 Medlemsskap
§4 Årsmøte
§5 Styret
§6 Medlemsmøter
§7 Komiteer
§8 Uenigheter/tvister
§9 Oppløsning
§10 Vedtektsendringer
Organisasjon
Sande Juniorkorps er en direkte fortsettelse av tidligere Sande Guttemusikkorps og Sande Guttemusikkorps venner, som ble stiftet 2/2 1953, og står tilsluttet NMF gjennom Vestfold krets.

§1 Organisering av musikkorpset
Aspiranter kan tas inn i korpset fra 1. august det året de fyller 8 år.
Etter en aspiranttid på 1 ½ år kan aspiranten starte i samspill med hovedkorpset. Dette kan i spesielle tilfeller fravikes, men i samråd med dirigent. Ved fylte 15 år kan korpsmedlemmet i tillegg begynne som aspirant i amatørkorps for voksne, men skal oppfylle medlemsforpliktelsene til SJK frem til det året de fyller 18 år.

§2 Formål
 SJK skal legge vekt på musikalske ferdigheter og godt miljø til beste for sine medlemmer.
 SJK skal;
  • Ivareta og utvikle musikalsk aktivitet i korpset gjennom opplæring, motiverende aktiviteter og god organisasjon.
  • vareta og utvikle organisasjonsarbeide i musikkorpset som sosial aktivitet for medlemmene.¨
  • Fremme forståelse for musikkorpsets kulturelle, sosiale og oppdragene betydning.
  • Ivareta musikkorpsets interesse i de lokale musikkliv og kulturliv.

§3 Medlemsskap

3.1 Opptak av medlemmer
Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av musikkorpsets styre. Ved innmelding i musikkorpset blir man automatisk medlem av NMF.

3.2. Forutsetninger for medlemskap
a.    Alle medlemmer plikter å følge musikkorpset og NMF’s og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. 

b.    Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endringer av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi beskjed til korpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMF’s medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

c.    Musikantene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent/leder varsles i god tid.

d.    Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar. Det er i utgangspunktet foresatte sitt ansvar for levering av instrument til reparasjon/vedlikehold hos den samarbeidspartner korpsets styre har forhandlet gode priser til og hvor korpset mottar regning på reparasjon. Reparasjon og uttak av rekvisita skal godkjennes av styret før det utføres. Er det forsikringssak må styret involveres og sak innrapporteres NMF/Tryg.

e.    Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpset eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

3.3. Rapporteringsplikt og kontingent
a.    Korpsår følger kalenderår i.h.t NMF’s vedtekter. 01.01-31.12

b.    Kontingenten er i årsmøte 2020 vedtatt å være kr 400,- pr musikant fordelt på vår og høst. Denne reguleres av årsmøtet. Kulturskolens kontingent styres av Holmestrand Kommune og går direkte til foresatt og er uavhengig av SJK.

c.    Korpset skal betale kontingent til NMF innen 15. februar. Kontingenten regnes etter musikkorpsets medlemstall pr 1. november.

3.4 Utmeldinger
Utmelding må være skriftlig og attesteres av foreldre eller foresatte. Fratreden skal fortrinnsvis skje ved skoleårets slutt. Skyldig kontingent skal være innbetalt før utmeldingen kan godtas. Meldingskjema signeres foresatt og styrerepresentant når all rekvisita er innlevert.
Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset.

3.5 Suspensjon og eksklusjon
 a.    Medlemmer som ikke retter seg mot gjeldende vedtekter, regler og vedtak eller er til skade for musikkorpsets aktivitet, kan styret iverksetter disiplinære tiltak overfor. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. I grove tilfeller kan årsmøte vedta eksklusjon.

b.    Musikkorpsets suspensjon og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

§4 Årsmøtet

4.1. Status
Årsmøtet er Sande Juniorkops høyeste myndighet

4.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet
a.    Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars.

b.    Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 2/3 av musikkorpsets medlemmer krever det.

c.    Innkallingen sendes ut minimum 4 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte

d.    Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

e.    Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom korpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid frem på årsmøtet.

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
a.    På årsmøtet deltar korpsets medlemmer, komitemedlemmer og gjester invitert av styret

b.    Følgende har tale, forslags- og stemmerett;
- Medlemmer over 15 år og foresatte til yngre medlemmer
- Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

c.    Følgende har talerett;
-          Representanter for NMF  
-          Årsmøtet kan gi talerett til hvem de måtte ønske

d.    Gyldig vedtak krever absolutt flertall, mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

4.4 Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a.    Konstituering
                Åpning
                Godkjenning av de fremmøtte.
                Godkjenning av innkalling
                Godkjenning av dagsorden/saksliste
                Valg av møteledelse
                Valg av møtesekretær/referenter
                Valg av protokollunderskrivere
b.    Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap
c.    Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer
d.    Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett
e.    Valg:
    Leder for to år - valg på ulikt år
    Nestleder for 2 år- valg på likt år
    styremedlem/sekretær for 2 år - valg på likt år
    Kasserer for 2 år - valg på ulikt år
    Styremedlem/vara for 2 år - valg ulikt år. møter når innkalt.
ved stemmelikhet ved avstemmingssaker har styreleder dobbeltstemme.
    1  revisor for 1 år

VALGKOMITEEN BESTÅR AV DE SOM TRER UT AV STYRET FOREGÅENDE ÅR.

De som velges må ha sagt seg villig til å motta verv. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det.

§5     Styret

5.1 Sammensetning og konstituering
Styret består av leder og 4  styremedlemmer med gitte ansvarsområder. Styret fordeler ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styret og varamedlemmer.

5.2 Fullmakter
a.    Styret skal lede korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
b.    Styret skal nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
c.    Styret skal revidere og utforme nødvendige regler og instrukser for å presisere og regulere korpsets ansvar og aktiviteter.
d.    Styrets leder eller to av styrets medlemmer tegner korpset. Styret kan meddele prokura.

5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger
a.    Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig
b.    Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.
            I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt et fulltallig styre før gyldig vedtak kan    fattes.
c.    Styrevedtak skal protokollføres og gjøres tilgjengelig for styrets medlmmer, varamedlemmer og revisor.
           Korpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som de aktive blir direkte berørt av.

5.4 Årsavslutning
            Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsperiode. Regnskapet skal
            revideres av revisor valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser, oppsigelser og avskjedigelser og har fullmakt til å inngå lønns og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

§6 Medlemsmøter
            Medlemsmøter er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det holdes              medlemsmøte når styret eller korpsets medlemmer føler behov for det.

§7 Komiteer

7.1 Revisjon
Revisor skal gjennomgå regnskapet for hver årsperiode og legge frem beretning for årsmøtet.

7.2 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4

§8 Uenigheter/tvister
Uenigheter/tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§9 Oppløsning og utmelding av Norges Musikkorps Forbund
a.    Vedtak om oppløsning av korpset må foretas å på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall.
b.    I tilfelle oppløsning skal korpsets midler plasseres i bank på sperret rentebærende konto. Korpsets styre tar seg av korpsets effekter og instrumenter til oppbevaring. Instrumenter, effekter og kontantbeholdning kan kun brukes ved start av nytt jente og guttekorps i Sande.
c.    Vedtak om utmelding av NMF må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF via kretsen senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMF’s ytelser, tilbud og verdier.

§10   Vedtektsendringer
Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall på årsmøtet.

Vedtektene er gjeldende fra 24.02.2021
Søk
Driftes av Styreportalen AS